Rosikon press

EUR
Your cart is empty

Prywatność

 Polityka prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego rosikonpress.com, zwanego dalej Sklepem, jest Grażyna Kasprzycka – Rosikoń, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Rosikon Press Grażyna Kasprzycka - Rosikoń”, z siedzibą w Izabelinie (05-080), przy ul. Dębów 4, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 527-100-31-25 oraz REGON 011079786, zwana dalej Administratorem. Właściciel Sklepu kieruje się zasadami ochrony prywatności użytkowników, ochrony gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach i klientach Sklepu oraz bezpieczeństwa przechowywanych danych. Wszelkie informacje dotyczące użytkowników i klientów Sklepu przechowywane w bazach danych Sklepu są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa (spełniających wszystkie wymagania polskiego prawa), w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 02.101.926 z poz. zm.).

2. Korzystanie ze stron internetowych Sklepu nie wymaga rejestracji, ani ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku, gdy użytkownik Sklepu jest zainteresowany zawarciem Umowy sprzedaży, składając zamówienie na wybrane przez użytkownika produkty dostępne w Sklepie, lub podając swoje dane w celu zawarcia z Administratorem Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (np. założenia Konta w Sklepie lub otrzymywania Newslettera), użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych (w tym danych osobowych) zawartych w całym formularzu, w zakresie udzielonego upoważnienia.

3. Dane osobowe podane przez użytkowników Sklepu przetwarzane są w następujących celach:
- w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną;
- w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika w Sklepie oraz Umowy sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w Sklepie;
- przeprowadzania postępowania reklamacyjnego;
- przeprowadzania procedury zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży;
- przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem Newslettera, w tym informacji o Administratorze, Sklepie, produktach dostępnych w Sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, o ile użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie ofert handlowych drogą elektroniczną.

4. Administratorem danych osobowych udostępnianych w serwisie jest Administrator. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia danych. Ponadto, użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie w wyniku której założył swoje Konto, może zwrócić się do Administratora z żądaniem usunięcia całego Konta. Użytkownik może ponadto w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez zgłoszenie takiej prośby do Administratora.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić świadczenie użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez użytkownika zakupów w Sklepie.

6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym po podaniu w Sklepie swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie). Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez niego hasłem.

7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien zaktualizować swój profil w Koncie, przy czym dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, nie mogą być przez Klienta usuwane w trakcie korzystania z usług Sklepu, a w takiej sytuacji Klient może usunąć całe Konto.

8. Każda Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego Konta innym osobom bądź przekazywania innym osobom hasła do swojego Konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na Konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z Kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Sklepu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Sklepu.

9. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze stron internetowych Sklepu, w tym z założonego przez siebie Konta, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu sklepu internetowego rosikonpress.com i niniejszej Polityki prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com.

10. Internetowa przeglądarka stosowana przez użytkownika sieci Internet może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. "cookies"), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach Sklepu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Administrator może przechowywać pliki „cookies” na komputerach użytkowników m.in. w celu: a) utrzymania sesji użytkownika; b) lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb użytkowników; c) tworzenia statystyk oglądalności dla wewnętrznych potrzeb Administratora oraz jego kontrahentów, w tym reklamodawców; d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań danego użytkownika; e) tworzenia i przeprowadzania ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez tego samego użytkownika oraz prezentowania ankiety w sposób uwzględniający indywidualne zainteresowania użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w swojej przeglądarce internetowej, jak również wyłączyć je całkowicie, przy czym należy mieć na uwadze, że czynność ta może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Sklepu. Jednocześnie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników poprzez linki umieszczone na stronach Sklepu.

11. W Sklepie, oprócz plików „cookies”, mogą być również zbierane, zgodnie z ogólnymi zasadami połączeń realizowanymi w sieci Internet, adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Wykorzystywane są one w celach technicznych, związanych z administracją serwerów oraz podobnie jak pliki „cookies” - w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Sklepu. Adresy IP mogą być udostępnione na żądanie organom prawnym w myśl przepisów prawa w tym art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

12. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych w zakładce „Kontakt” Sklepu. Administrator może wymagać przekazania dodatkowych danych użytkownika, w tym osobowych, celem potwierdzenia tożsamości użytkownika, identyfikacji zamówienia, Konta użytkownika i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do realizacji zgłoszenia użytkownika.

13. Administrator przechowuje korespondencję ze swoimi użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie realizacji złożonego zamówienia, świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną, rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych w dane Konto użytkownika. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż realizacja i/lub odpowiedź na zgłoszenie. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą użytkownika.

14. Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Sklepu, Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com. O każdej zmianie Polityki prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com. Administrator powiadomi użytkowników Sklepu poprzez informację na stronie startowej Sklepu w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez zamieszczenie treści nowej Polityki prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com na stronie startowej Sklepu oraz dodatkowo przesłanie jej na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Polityki prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje wprowadzonych zmian w Polityce prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu, w tym usunąć swoje Konto.

15. Niniejsza Polityka prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com wchodzi w życie z dniem 20/02/2018.

16. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym dokumencie Polityki prywatności sklepu internetowego rosikonpress.com.